1. Stwórz zamówienie
online

2. Potwierdź zamówienie

3. Radiotelefony zostaną dostarczone dzień przed projektem

4. Radiotelefony zostaną odebrane dzień po projekcie

Funkgeräte-Vermietung.de Funkgeräte-Vermietung.de
100% pewność ceny: dzięki darmowej dostawie oraz naszej 12% gwarancji niskiej ceny
Funkgeräte-Vermietung.de

Ogólne warunki najmu sprzętu

Firma Spreeauten GmbH (spółka z o.o.) oferuje na swojej stronie internetowej www.radio-wynajem.pl najem sprzętu komórkowego i akcesoriów marki Motorola. Osoby fizyczne i firmy mają możliwość wynajęcia takiego sprzętu. Podstawę najmu sprzętu radiotelefonicznego stanowią ogólne warunki umowy najmu sprzętu, które znajdą państwo poniżej.

Radio-Wynajem.pl by Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11B
12681 Berlin. Germany
Fon +49.(0)30.293.8197-0
Fax +49.(0)30.2293.8197-29
Darmowy numer 0800.11.88.44.0

Email: mail@radio-wynajem.pl
Internet: www.radio-wynajem.pl

Ogólne warunki najmu sprzętu


§1 Ogólnie – zakres obowiązywania
1. Warunki umowy dotyczą wszystkich aktualnych dostaw oraz usług wykonanych przez Spreenauten GmbH. Obowiązują one także dla zleceń uzupełniających jak i zleceńwynikających z poprzednich ustaleń, o ile dotyczą one przedmiotów zlecenia tego samego rodzaju.
2. Odbiegające/rozbieżne, sprzeczne, lub uzupełniające ogólne warunki umowy nie będą stanowić jej elementu, chyba że ich obowiązywanie zostanie pisemnie zatwierdzone.
3. Omawiane ogólne warunki umowy obowiązują tylko względem przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego oraz odrębnego majątku publiczno – prawnego w rozumieniu §§ 14, 310 ust. 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch -niemiecki kodeks cywilny).


§2 Oferta i zawarcie umowy
1. Firmę Spreenauten GmbH wiążą postanowienia pisemnej oferty najemcy z zastrzeżeniem wystapienia ważnych powodów zgodnie z §3 Nr 6 tylko wtedy i na tak długo , jak to zostało ustalone w umowie. Firma Spreenauten GmbH może wyłączyć całkowicie lub częściowo związanie ofertą np. poprzez dodanie określenia: „oferta
niewiążąca”. W przypadku gdy Spreenauten GmbH wyłączy całkowicie lub częściowo związanie ofertą, jest upoważniona do zastrzeżenia sobie prawa do odwołania oferty do momentu otrzymania oświadczenia woli o przyjęciu oferty, o ile w skutek tymczasowego potwierdzenia innych zleceń nie stoi ono na przeszkodzie w realizacji tejże oferty. Oświadczenie określonego zastrzeżenia nastepuje przez dodanie zwrotu: „Oferta niewiążąca stosownie do dyspozycji”.
2. Umowa dochodzi do skutku wraz z zawarciem jej na piśmie lub w momencie pisemnego zatwierdzenia przyjęcia oferty zlecenia przez Spreenauten GmbH, najpóźniej jednak z początkiem okresu realizacji usługi. Rodzaj oraz zakres niewykonanych przez firme Spreenauten GmbH usług określa się, jeśli nie ustalono inaczej, tylko iwyłącznie na podstawie zawartej umowy lub pisemnego zatwierdzenia oferty zlecenia.
3. Informacje na prospektach lub innych broszurach, a także na stronach internetowych firmy Spreenauten GmbH nie stanowią przejęcia gwarancji jakości.


§3 Dostawa i usługi
1.Firma Spreenauten GmbH zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji dostaw i usług - dostosowanych do możliwości firmy, jak również dostaw i usług zastępczych, w szczególności z zastrzeżeniem dokonanej w terminie dostawy własnej.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających firmie Spreenauten GmbH realizację świadczenia tylko w części lub w przypadku niedostępności danej usługi, firma Spreenauten GmbH jest zobowiązana do niezwłocznego tzn. od momentu dowiedzenia się o niemożności świadczenia lub świadczenia w części) poinformowania o tym fakcie drugą stronę. W takiej sytuacji firma Spreenauten GmbH może w całości lub częściowo odstąpić od umowy w zamian za zwrot dokonanych świadczeń wzajemnych, o ile nie zostały one wniesione tytułem zaliczki za niepodlegające realizacji części świadczenia.
3. Określone w umowie okresy i terminy dostawy nie są wiążące, chyba, że firma Spreenauten GmbH w wyraźny sposób, na piśmie określi je jako wiążące lub jako transakcje terminowe. Terminy dostawy są uzgadniane co do zasady z uwzględnieniem wydajności majątkowej Spreenauten GmbH. W terminy dostawy wliczone są w sposób niewiążący i z zastrzeżeniem – czasowa dyspozycyjność wyznaczonych partnerów kooperacyjnych firmy Spreenauten GmbH jak również nieoczekiwane okoliczności i przeszkody , niezależnie od tego, czy występują one po stronie firmy Spreenauten GmbH czy u partnerów kooperacyjnych. W szczególności chodzi tu o przypadki wystąpienia siły wyższej, zastosowania środków państwowych, nieuzyskania urzędowych zezwoleń a także strajki pracownicze każdego rodzaju, sabotaż, niezawinione, spóźnione dostawy materiałów.
4. Uzgodniony w sposób wiążący czas dostawy może być stosownie przedłużony wprzypadku wystąpienia okoliczności, za które nie odpowiada ani firma, ani jej organy, ani też osoby pomocne w wykonaniu zobowiązania, jeżeli jego dotrzymanie nie było z tego tytułu możliwe. Dotrzymanie terminów dostawy skutkuje dotrzymaniem uzgodnionych warunków zapłaty, jak również udostępnieniem informacji oraz urządzeń niezbędnych do wykonania usługi przez firmę Spreenauten GmbH. W przypadku niespełnienia przez zleceniodawcę firmy Spreenauten GmbH obowiązku współdziałania, czas dostawy wydłuża się o okres trwania zwłoki.
5. W przypadku zwłoki najemcy w odbiorze lub naruszenia z jego winy innych obowiązków współdziałania, firma Spreenauten GmbH jest upoważniona do żądania zwrotu poniesionych dodatkowych nakładów, w szczególności kosztów składowania. Prawo do dalszych roszczeń zostaje zachowane. W momencie spełnienia wyżej wymienionych przesłanek/warunków, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia stanu nabytej rzeczy przechodzi na najemce w momencie popadnięcia przez niego w zwłokę w odbiorze lub w zwłokę dłużnika, polegającą np. na zwłoce w zapłacie.
6. W przypadku zaistnienia ważnych powodów firma Spreenauten GmbH jest upoważniona do zrezygnowania w każdym czasie z całościowej lub częściowej realizacji usług niezależnie od związania ofertą. Ważny powód mogą stanowić np. użycie materiałów podczas nielegalnej imprezy/uroczystości, przekroczenie udzielonego firmie Spreenauten GmbH limitu kredytowego zgodnie z § 4 Nr. 7 lub negatywny wynik przeprowadzonego badania zdolności kredytowej.


§ 4 Wynagrodzenie, Warunki zapłaty
1. Najemca płaci firmie Spreenauten GmbH za ustalone usługi na podstawie cen określonych w pojedynczym zleceniu, lub tych przedstawionych w ofercie. Wszystkie ceny są cenami netto. Należy doliczyc do nich obowiązujące w państwie dostawcy stawki podatku VAT (od towarów i usług). Uzgodnione godzinne stawki pracy nalicza się w pełni bez potrącenia czasu przypadającego na przerwę oraz od każdej rozpoczętej godziny pracy.
2. O ile nie postanowiono inaczej, firma Spreenauten GmbH jest upoważniona, szczególnie w przypadku nowych klientów, do uzależnienia wykonania usługi od wpłaty przez najemcę kwoty wynoszącej 100% uzgodnionej stawki najmu. W przypadku, gdy najemca popada w zwłokę w zapłacie, firma Spreenauten GmbH upoważniona jest alternatywnie do żadania zapłaty w wyznaczonym najemcy późniejszym terminie lub do złożenia zabezpieczenia w wysokości pokrywającej wartość zlecenia. W przypadku braku zapłaty po upływie wyznaczonego późniejszego terminu, firma Spreenauten GmbH może odstąpić od umowy i żądać odszkodowania.
3. O ile z oferty firmy Spreenauten GmbH nie wynika inaczej, kwota rachunku jest płatna w ciągu 10 dni od daty wystawienia rachunku i sporządzenia sprawozdania finansowego. Dokonanie wpłaty w terminie powoduje, że wymagalna kwota jest wolna od potrąceń. Do potrąceń z konta wymagana jest szczególna, pisemna zgoda. Potrącenia te są dostosowane do treści oferty zlecenia. Dla dokonania wpłaty w terminie i skontowania miarodajny jest zapis na rachunku winnej kwoty firmie Spreenauten GmbH.
4. O ile na pismie nie postanowiono inaczej, zapłaty należy dokonywać w gotówce lub przelewem. Czeki będą przyjmowane za specjalną zgodą jako forma dokonania płatności w celu wykonania zobowiązania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty firmie Spreenauten GmbH przysługuje, bez konieczności wezwania do zapłaty, roszczenie o odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych ponad podstawową stopę procentową. Dochodzenie wyższego odszkodowania z tytułu zwłoki nie narusza prawa.
5. Firma Spreenauten GmbH jest upoważniona do wliczenia kwot zapłaty w pierwszej kolejności na poczet zaległych długów. W przypadku już powstałych kosztów i odsetek firma Spreenauten GmbH jest upoważniona zaliczyć dokonaną zapłatę najpierw na poczet poniesionych kosztów, następnie odsetek, a na końcu na poczet głównej wierzytelności. Jeśli zleceniodawca dokona innych ustaleń dotyczących spłaty, firma Spreenauten GmbH jest upoważniona do odmowy zapłaty.
6. W przypadku odbiegnięcia bez uzasadnionego/usprawiedliwionego powodu od uzgodnionych warunków zapłaty, firma Spreenauten GmbH może żądać niezależnie od § 4 Nr.2 w każdym czasie dostarczenia z ręki do reki w zamian za zapłatę gotówką świadczenia uprzedniego, lub złożenia zabezpieczenia. Wszystkie wierzytelności na poczet zaspokojenia, których firma Spreenauten GmbH przyjęła weksle lub których spłata została ustalona w formie rat są natychmiast wymagane.
7. Zagwarantowane roszczenie zapłaty powstaje względem przydzielonego firmie Spreenauten GmbH limitu kredytowego dla każdego pojedynczego zlecenia. Podczas ustalania bieżącego limitu kredytowego będą uwzględniane nieuregulowane zobowiązania płatnicze, których podstawę stanowią obecne lub wcześniejszej umowy. W przypadku przekroczenia aktualnego ustalonego limitu kredytowego firma Spreenauten GmbH zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty z góry reszty wartości zlecenia. Także w przypadku wystąpienia późniejszej zmiany wypłacalności najemcy lub też przekroczenia przez niego limitu kredytu firma Spreenauten GmbH jest upoważniona do wykonania praw określonych w § 4 Nr. 2 i 6.
8. Jeżeli najemca popada w zwłokę w zapłacie całej kwoty lub jej uzgodnionej części mimo wcześniejszego wezwania do zapłaty, firma Spreenauten GmbH może niezwłocznie wypowiedzieć stosunek umowny.


§5 Gwarancja/Rękojmia i odpowiedzialność firmy Spreenauten GmbH
1. Firma Spreenauten GmbH gwarantuje , że oddane do dyspozycji najemcy przedmioty są sprawne oraz zobowiązuje się tym samym do utrzymania ich w sprawnym stanie w okresie obowiązywania umowy, o ile najemca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie sprzętu. Znajduje tu zastosowanie §6.
2. W przypadku wadliwości części sprzętu, za która odpowiedzialność ponosi firma Spreenauten GmbH, należy umożliwić firmie usunięcie powstałej usterki lub dać jej możliwość udostępnienia innej części zastępczej. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia firmie Spreenauten GmbH wszelkich usterek, w przeciwnym razie nie będzie mógł dochodzić swoich praw z tego tytułu. Ponadto w tym przypadku nie znajduje zastosowania § 536 BGB, natomiast § 536 a stosuje się tylko w sytuacji wystąpienia rażącego niedbalstwa, zamierzonego/celowego zadłużenia firmy Spreenauten GmbH lub powstania szkód na zdrowiu i ciele, za wystąpienie których odpowiedzialność ponosi firma lub za śmierć klienta.

3. Najmca jest upoważniony dostarczyć na własny koszt, z zastrzeżeniem realizacji przez firmę Spreenauten GmbH, wadliwe urządzenie do siedziby firmy w celu jego naprawy lub wymiany. Gdy najemca nie umożliwi wcześniej firmie Spreenauten GmbH przewiezienia urządzenia, nie może domagać się zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W każdym przypadku firma Spreenauten GmbH może poświadczyć, że koszty przewozu były stosunkowo za wysokie lub niezgodne z miejscowym zwyczajem.
4. Firma Spreenauten GmbH ponosi odpowiedzialność za sprawność urządzeń tylko w zakresie wystąpienia typowych i przewidywalnych skutków pośrednich . Poza tym nie odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego lub zamierzonego niedopełnienia obowiązków . Ponadto wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce w przypadku poważnego zawinienia pracowników firmy, wykonujących zobowiązanie, wystąpienia szkód pośrednich, normalnego zużycia lub nieznacznych wad.
5. Wspomniane wcześniej okoliczności wyłączające odpowiedzialność nie obowiązują w przypadkach naruszenia istotnych warunków umowy oraz gdy dochodzi do uszkodzenia ciała lub zdrowia.
6. Eventelligence ponosi odpowiedzialność za ryzyko transportu lub za dostarczenie sprzętu na czas tylko wtedy, gdy najemca potwierdził na piśmie dostawę urządzeń do rąk własnych lub odbiór osobisty. Eventelligence odpowiada do wysokości kwoty, do której odpowiedzialność za to świadczenie ponosi wybrana firma kurierska.


§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność najemcy
1. Najemca jest zobowiązany, przed przekazaniem mu sprzętu do użytkowania, do zapoznania się ze wszystkim dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, jak również do przestrzegania przepisów prawnych, regulacji dotyczących zapobieganiu wypadkom oraz zaleceń dotyczących obsługi urządzeń. Najemca nie jest upoważniony do podnajmowania sprzętu, ani do przekazywania go do użytkowania osobom trzecim.
2. Najemca jest zobowiązany do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu umowy oraz do sprawdzenia w momencie przejęcia urządzenia, czy jest ono w nienagannym stanie. W razie wypadku najemca odpowiada za wszystkie szkody na rzeczy powstałe w jego wyniku jak również za szkody powstałe z powodu jego utraty oraz szkody pośrednie.
3. Najemca jest zobowiązany przez okres obowiązywania umowy do zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek szkód, za które ponosi odpowiedzialność oraz na wypadek kradzieży. W przypadku wystąpienia szkody zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania firmy na piśmie o zakresie, przebiegu oraz osobach biorących udział w zdarzeniu. W przypadku pożaru, uszkodzeń na większą skalę dokonanych przez osoby trzecie, pożaru, szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę lub innych szkód najemca zobowiązany jest złożyć zawiadomienie na policji lub pozostawić kompetencji policji określenie wymiaru powstałych szkód.
4. W przypadku naruszenia przez najemcę określonych w § 6 Nr.3 zobowiązań, którego konsekwencją jest brak świadczenia ubezpieczyciela, najemca odpowiada bez ograniczeń za wyrządzone szkody.
5. W razie pojawienia się w momencie zawierania umowy wątpliwości, że najemca nie jest w stanie pokryć z własnych środków kwoty równej wartości utraconego lub zniszczonego sprzętu, należy zastosować odpowiednio wysokie ubezpieczenie na wypadek utraty lub zniszczenia urządzenia.
6. Firma Spreenauten GmbH jest upoważniona do uzależnienia przekazania przedmiotu umowy od zapłaty stosownej zaliczki i kaucji. Najemca nie ma prawa uzależniać zwrotu przedmiotu umowy od podnoszenia prawa do zatrzymania. Przedmiot umowy zwraca się firmie Spreenauten GmbH bez dodatkowych wezwań, po wygaśnięciu umowy, w stanie w jakim otrzymał go zleceniodawca. W przypadku odbioru osobistego urządzenia można odbierać po godz. 12. Urządzenia zwraca się w ustalonym terminie między godz. 11 a 11.30. Przekazanie i zwrot przedmiotu umowy następuje każdorazowo w pomieszczeniach biurowych firmy. W przypadku nieterminowego zwrotu urządzenia zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty dziennej stawki za każdy dzień opóźnienia. Nie jest wyłączone prawo do dochodzenia dalszych szkód.
7. W przypadku powstania konfliktu miedzy stronami, polegającego na dochodzeniu kto ponosi odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotu umowy, ciężar dowodu spoczywa na najemcy. Najemca może dowodzić powstanie mniejszej szkody, jak również to, że nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.


§8 Własność
1. Firma Spreenauten GmbH pozostaje bez ograniczeń właścicielem wszystkich przekazanych przedmiotów umowy.
2. Dalsze zbycie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, ustanowienie zastawu lub inne obciążenia nie są dopuszczalne bez pisemnej zgody firmy Spreenauten GmbH i względem niej nieskuteczne.
3. W przypadku ustanowienia zastawu lub innego rodzaju ingerencji osób trzecich na przedmiot umowy najemca zobowiązany jest do poinformowania osoby trzeciej o zastrzeżeniu własności rzeczy oraz do niezwłocznego zawiadomienia firmy w celu umożliwienia jej wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.
4. W przypadku prawnie uwarunkowanej utraty własności wskutek połączenia, zmieszania lub przerobienia przedmiotu umowy, zleceniodawca zobowiązany jest do odszkodowania w wysokości wartości odzyskania dotychczasowego dobra/nabycia nowego dobra zastępującego dotychczasowe.


§9 Regulacje końcowe, Odstąpienie od umowy
1. Najemca jest upoważniony do odstąpienia od umowy w ciągu 6 tygodni od momentu rozpoczęcia projektu, nie ponosząc żadnych kosztów. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy następuje do 8 dni przed rozpoczęciem projektu, najemca jest zobowiązany do zwrotu firmie Spreenauten GmbH 50 % wartości ustalonego czynszu. Gdy odstąpienie od umowy następuje w okresie krótszym niż 8 dni przed rozpoczęciem projektu najemca jest zobowiązany do zwrotu firmie Spreenauten GmbH całej wartości uzgodnionego czynszu po potrąceniu zaoszczędzonych nakładów.
2. Najemca może dowodzić, że właściwa kwota zwrotu w konkretnym przypadkupowinna być niższa.


§10 Zakaz potrącania
Najemcy przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub nie są wątpliwe.


§11 Newsletter i reklama
Wraz z zawarciem umowy najemca wyraża zgodę na nieregularne, bezpłatne otrzymywanie od stagehands.de newsletera. Najemca może w każdym czasie zrezygnować z newsletara bez podania przyczyn. Może to zrobić poprzez kliknięcie linku oznaczającego rezygnację, znajdującego się na końcu newsletara lub droga pocztową. Ponadto najemca wyraża zgodę na przyjmowanie obcych reklam od Eventelligence Ltd.


§12 Postanowienia końcowe
1. Umowa ta jak i wszystkie inne stosunki prawne łączące strony podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem regulacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
2. Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba firmy Spreenauten GmbH. Dla wszystkich sporów właściwy miejscowo jest sąd miejsca siedziby firmy, o ile nie postanowiono inaczej w potwierdzeniu zamówienia. Berlin – Niemcy.
3. Wszystkie postanowienia zawarte miedzy stronami w celu wykonania umowy zostały spisane w tej umowie.
4. W przypadku utraty mocy prawnej poszczególnych postanowień lub sformułowań umowy lub w przypadku wystąpienia luki prawnej, zostaną one zastąpione sformułowaniami, które są skuteczne względem prawa. Tym samym pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.

Radio-Wynajem.pl - ogólne warunki najmu sprzętu PDF